U skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj u odgojno-obrazovnom procesu promičemo planiranje, provođenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na vrijednostima koje proizlaze iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjelovit razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj. Vođeni vrijednostima znanja, identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti unapređujemo intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece.

Cilj vrtićkog kurikula je istraživanjem svakodnevne odgojno-obrazovne prakse, te kontinuiranom refleksijom i samorefleksijom, stvarati i razvijati kulturu ustanove koja doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.

U odgojnom-obrazovnom procesu potičemo one aktivnosti koje su zanimljive djeci obzirom na dob, interes, opće i posebne potrebe, sveukupne, intelektualne i ine potencijale djeteta. Vođeni idejom da djeca imaju različite intelektualne predispozicije i na različite načine misle i uče, procesu njihova odgoja i obrazovanja pristupamo individualizirano, usklađeno potrebama i mogućnostima svakog djeteta ponaosob.
Vrtićki kurikul razrađen je po odgojno-obrazovnim programima, a u našem vrtiću provodimo:

 • redoviti desetsatni program,
 • program prevencije i sigurnosti djece u dječjem vrtiću,
 • sportski program,
 • program engleskog jezika,
 • program predškole,
 • program katoličkog vjerskog odgoja,
 • program za roditelje „Rastimo zajedno“.

Redoviti program temelji se na razvojno-primjerenom kurikulu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. Odgojno-obrazovni rad temeljimo na vrijednostima (znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost) kojima nastojimo unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece. Redovitim programom usmjereni smo na osiguravanje dobrobiti za dijete te na cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta i razvoj kompetencija. Svjesni činjenice da kvaliteta odgoja i obrazovanja djece proizlazi iz kvalitete njihovog svakodnevnog življenja, toj kvaliteti posvećujemo veliku pozornost. Osnažujemo inicijativu djece, cijenimo ju i uzimamo u obzir kao osnovu promišljanja različitih segmenata odgojno-obrazovnog procesa i tako potičemo aktivno sudjelovanje i suodlučivanje djeteta, življenje demokracije.

Program prevencije i sigurnosti djece provodi se u cilju planskog osiguravanja da organizacijski, materijalni i socijalni, uvjeti u kojima dijete boravi budu takvi da je dijete zaštićeno i sigurno te u cilju postizanja maksimalnog ublažavanja štetnih posljedica svih rizičnih situacija. Cilj prevencije kod djece rane i predškolske dobi je postavljanje temelja pozitivnog odnosa prema sebi i životu uopće.
Pitanju sigurnosti djeteta pristupamo integrativno uvažavajući različite aspekte sigurnosti i mjera zaštite. Brinemo o:
– fizičkim mjerama zaštite – sigurnosti okruženja;
– mjerama za očuvanje i unaprjeđenje djetetovog zdravlja;
– sigurnosti ozračja – psihosocijalnim mjerama zaštite;
– aktivnostima samozaštite i samoočuvanja djeteta.
Na taj način osiguravamo ne samo sigurnost fizičkog okruženja već i dobro djetetovo osjećanje u psihosocijalnom smislu (dijete se i osjeća sigurno), te osposobljavanje djeteta da i samo skrbi za svoju sigurnost kako ne bi isključivo ovisilo o nadzoru odraslih.

Cilj sportskog programa je pružiti djeci mogućnost stjecanja osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim, složenijim motoričkim aktivnostima kao i zadovoljavanje njihove biološke potrebe za kretanjem i igrom.

Program ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi provodimo u mješovitim odgojno-obrazovnim skupinama djece kao poseban program u sklopu redovitog programa vrtića te u sklopu smjenskog rada. Cilj programa je osigurati kvalitetno, poticajno i ugodno okruženje za življenje djece u vrtiću kojim ćemo razvijati i podržavati interes djeteta za usvajanje engleskog jezika te ga poticati na komunikaciju na engleskom jeziku.

„Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ (Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Narodne novine, broj 107/2014). Godina prije polaska u školu obvezna je godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Ovim programom osiguravamo prilike za stjecanje kvalitetnog institucijskog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu. Program se provodi i s djecom koja su obuhvaćena desetsatnim redovitim programom i integriran je unutar njega. Program predškole odražava vrijednosti, ciljeve, načela i polazišta istaknuta u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i sadrži značajke kurikula vrtića. Cilj programa je stvaranje optimalnih uvjeta za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencije te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete, života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program za roditelje „Rastimo zajedno“ provodimo od 2009. godine. Program je razvijen u okviru UNICEF-ovog programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo „Prve tri su najvažnije“ s ciljem osnaživanja suradnika u predškolskim ustanovama za pružanje podrške roditeljima u najboljem interesu djeteta.
Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima, razmjenjuju ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svome djetetu; bolje upoznaju sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta kao i o roditeljstvu na dobrobiti djeteta i roditelja. Svrha programa radionica je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj roditelja i djeteta.

Cilj katoličkog vjerskog programa je razvijati religioznu dimenziju djeteta utemeljenu na vrednotama Evanđelja.
Zadaće programa su:

 • pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba;
 • odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
 • pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
 • zadovoljiti djetetovu potrebu za „pripadanjem“ i za „ljubavlju“ te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
 • pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dobu, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
 • omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja;
 • zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere;
 • uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja;
 • razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova „bitka“ – ljepotu istinu i dobrotu;
 • omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnih uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja;
 • pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja, u predškolskoj ustanovi i životu uopće (Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb, 2001.).

 

Program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori

Potaknuti interesom roditelja i svjesni vrijednosti i „modernosti“ pedagoške koncepcije Marije Montessori, te zahvaljujući financijskoj potpori projekta Mreža ZaDar, odlučili smo pripremiti sve uvjete potrebne za provođenje Programa odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori u vrtićkoj mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini u PO Višnjik II. Pedagogija Marije Montessori utemeljena je na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, a njeno temeljno načelo je emacipiranje djeteta kroz usmjeravanje njegove pozornosti na proces samostalnog donošenja odluka. Momtessori koncepcija polazi od prirodne znatiželje djeteta i potencijala koje ono u sebi nosi. Bazira se na individualnom pristupu svakom djetetu te nije ograničena vremenom unutar kojeg dijete mora usvojiti određena znanja.

Osnovna pretpostavka za rad je pažljivo pripremljena okolina koja je uređena po određenim načelima i dogovorenim pravilima ali omogućuje slobodu aktivnosti djeteta. Odgojitelj djetetu pristupa individualno te mu, uz poštovanje njegove osobnosti, pruža indirektne poticaje i pomoć. Takav pristup omogućuje djetetu da se razvija u samostalnu i kreativnu osobu. Montessori koncepcija obilježena je idejom „pomozi mi da to učinim sam“. Djeca nizom vježbi, polazeći od konktretnog k apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i pripremljenog okružja, djeca uče sama. Montessori odgojitelj ne poučava djecu, već ih prati i pomaže da, u vlastitom ritmu, usvajaju vježbe i vještine koje će im biti potrebne u svakodnevnom životu. Ovaj program svoje temelje pronalazi u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao službenom dokumentu koji u svojoj suštini obrađuje sve kurikulne sastavnice koje se odražavaju na cjelokupnu organizaciju i provođenje programa. Usmjeren je prema promišljanju i osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti za dijete te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju djece i razvoju njihovih kompetencija.